Правила за ползване на Българския национален панел

Правила за ползване на Българския Национален Панел

Следващият текст представлява споразумение между потребителя и дружеството с ограничена отговорност European National Panels s.r.o., бизнес ID: 243 09 427, със седалище: ул. Štěpánská 611/14, Praha 1, Чешка република, вписано в Търговския регистър на Градския съд в гр. Прага, раздел C, дело 195288 (наричано по-долу "Оператор"), с приемането на което потребителят се задължава да спазва всички правила, установени по-долу. При нарушение на споразумението, Операторът може да приложи описаните тук мерки. Услугата „Български Национален Панел”, предлагана чрез уеб сайта www.nacionalenpanel.bg (наричана по–долу „Панел“, „Услуга“ или „Български Национален Панел“) е услуга, предоставяна от Оператора в интернет и използвана от потребителите на Услугата.

Собственици на дружеството на Оператора са изследователските агенции: Nielsen Admosphere, a.s., бизнес ID: 262 41 226, със седалище: ул. Českobratrská № 2778/1, Praha 3, 130 00, Чешка република; NMS Market Research s.r.o., бизнес ID: 257 49 315, със седалище ул. U Nikolajky 1070/13, Praha 5, 150 00, Чешка република; STEM/MARK, a.s., бизнес ID: 618 59 591, със седалище ул. Smrčkova 2485/4 , Praha 8, 180 00, Чешка република (наричани по-нататък „Членове на Оператора").

Правила за ползване на Услугата:

 1. Услугата позволява достъп на регистрираните потребители до изследвания, организирани от Оператора и негови клиенти.
 2. Потребители на Услугата са интернет потребители, които са създали свой акаунт в Българския Национален Панел. Потребителски акаунт се създава чрез попълване на формуляр за регистрация, съгласие с тези Правила и условията за членство, даване на съгласие за обработка на личните данни и кликване върху бутона "Съгласен/а съм и искам да се регистрирам".
 3. Член на Българския Национален Панел може да бъде само лице, навършило 15 години, което живее постоянно на територията на Република България.
 4. dЧлен на Българския Национален Панел не може да бъде лице, което работи в сферата на пазарните проучвания или работи за фирма, занимаваща се с такива проучвания.
 5. Операторът предоставя Услугата за неопределен период от време. По всяко време еднострано Потребителят може да прекрати ползването на Услугата, а Операторът може да прекрати предоставянето й.

Потребителят се съгласява със следните условия за ползване на Услугата:

 1. Потребителски акаунт
  1. Потребителят потвърждава, че досега не е бил регистриран в Българския Национален Панел.
  2. Потребителят потвърждава, че в момента не е регистриран в Чешкия, Словашкия, Полския или Унгарския национален панел, които са алтернативна услуга, предоставяна от Оператора в съответните държави.
 1. Защита на личните данни
  1. Потребителят доброволно предоставя личните си данни на Оператора. Предоставянето на лични данни при регистрацията, в раздела за лични данни (www.nacionalenpanel.bg/default/main/respondent-personal-info), е необходимо условие за членство в Българския Национален Панел. Ако тези данни не са предоставени, няма да е възможно да се включите в Панела и да участвате в пазарните изследвания, които Операторът предоставя.
  2. Потребителят декларира, че всички лични данни, които е въвел във връзка с регистрацията си в Българския Национален Панел, са верни. Потребителят разбира, че предоставянето на невярна информация е сериозно нарушение на условията за регистрация и може да е основание Операторът едностранно да прекрати членството му в Българския Национален Панел.
  3. Потребителят се съгласява Операторът да се свърже с него по телефона, за да провери данните, предоставени при регистрацията. Потребителят разбира, че ако не е възможно да се провери верността на данните, които е въвел при регистрацията или се установи, че те не са точни, Операторът може едностранно да прекрати предоставянето на Услугата.
  4. Завършвайки докрай процеса на регистрацията, Потребителят се съгласява Операторът да обработва личните му данни през целия период на членството му в Българския Национален Панел. Това се отнася за името, фамилията, даннит за контакт и социо-демографски данни, лични данни, предоставени от Потребителя по време на членството му в Панела, в раздела „Профил”. Операторът ще обработва също така чувствителни данни (като религия, етническа принадлежност, сексуална ориентация, политически възгледи или здравословно състояние), ако по време на членството си в Панела Потребителят реши да въведе тези данни в раздела „Профил”.
  5. Потребителят има право да поиска от Оператора достъп до личните му данни, тяхната корекция, преносимост, заличаване, ограничаване на обработването или закриване на акаунта му в Панела, чрез искане, изпратено на адрес: info@nacionalenpanel.bg. В случай на съмнение, че Операторът обработва личните данни в нарушение на Регламент на Европейския Парламент и на Съвета (EU) 2016/679, Потребителят има право да подаде жалба до българската Комисия за защита на личните данни или Службата за защита на личните данни на Република Чехия (Uřad pro ochranu osobních údajů)
  6. Потребителят се съгласява, че Операторът има право да обработва личните му данни, включително име, фамилия, дата на раждане, данни за контакт, данни, необходими за предоставяне на наградата и идентификатори на браузъра/устройството на Потребителя, за целите на:
 • Изпълнение на договорни задължения на Оператора, възникващи от членството на Потребителя в Панела (като напр. предоставяне на наградата), за периода на членството му,
 • Изпълнение на законови задължения на Оператора, произтичащи от действащото законодателство (като напр. данъчни задължения), за периода, определен от съответните законови разпоредби,
 • Легитимен интерес на Oператора, свързан с гарантиране качеството на изследванията и предотвратяване на измама по време на членството на Потребителя в Панела,
 • Легитимен интерес на Оператора, свързан с прецизния подбор на респонденти за участие в конкретно пазарно проучване.
 1. Награди
  1. Услугата се предоставя безплатно. Потребителят има право на награда за ползването на Услугата, в размер, определен от Оператора, под формата на "точки", които Потребителят може да замени за пари. Операторът ще предостави паричната награда по лична сметка на Потребителя, открита при българска банка или клон на чуждестранна банка, регистриран в Република България, чиито номер Потребителят е съобщил на Оператора. По свое желание Потребителят би могъл да дари паричната си награда на някоя от благотворителните организации, с които Операторът сътрудничи, а Операторът се задължава да предостави на избраната организация сумата, която иначе би била дължима на Потребителя. На сайта на Оператора е публикуван списък на благотворителните организации, които Потребителят може да подкрепи.
  2. 3Потребителят няма право на обезщетение за вреди, причинени от:
   1. Нефункциониране, липса на достъп или лош достъп до Услугата,
   2. всякакви други последици от Услугата.
 1. Ползване на Услугата
  1. Ползване на Услугата означава влизане в системата на Услугата, участие в проучвания, попълване на онлайн въпросници, участие в групови дискусии и други дейности на Оператора, свързани с проучванията.
  2. Операторът си запазва правото да предлага на членовете на Българския Национален Панел участие в изследвания на партньорски организации, действащи в Република България и в чужбина.
  3. Потребителят се съгласява, че Операторът и Членовете на Оператора имат право да обработват и да предават на трети лица следните лични данни на Потребителя:
   • Социо-демографски данни, лични данни, предоставени по време на членството в Панела в раздел „Профил“, както и в отговори на въпросници в домейните narodnipanel.cz, narodnypanel.sk, panelnarodowy.pl, orszagospanel.hu, nacionalenpanel.bg, mediaresearch.cz, nielsen-admosphere.cz, proqcawi.admosphere.cz, stemmark.cz и nms-mr.com,
   • Идентификационен номер на Потребителя в системата на Оператора,
   • Идентификатор на устройството / браузъра на Потребителя,
   за целите на:
   • Социологически изследвания и проучвания на пазара,
   • Легитимен интерес на Oператора и Членовете на Оператора, свързан с гарантиране качеството на изследванията и предотвратяване на измами,
   • Легитимен интерес на Оператора и Членовете на Оператора, свързан с прецизния подбор на респонденти за участие в конкретно пазарно проучване,
   • Построяване на модел на поведението на Потребителя и оптимизиране на показването на интернет съдържание,
   през целия период на членство в Панела.
  4. Личните данни на Потребителя може да бъдат предоставени на външни фирми (напр., за анализ на отговори), които са задължени, по договор с Оператора или с Член на Оператора, да обработват тези лични данни само за дадената цел и да ги унищожат след изтичането на срока, определен с договор или със закон.
  5. Потребителят се съгласява да получава от Оператора имейли с информация за новости, предлагани от Услугата.
  6. Операторът си запазва правото да променя без предизвестие тези условия за ползване на Услугата. В случай на промяна Потребителят се съгласява, че винаги е приложима последната версия на Правилата. Потребителят може по всяко време да се запознае с действащата редакция на Правилата на уеб сайта на Оператора. Ако Потребителят продължи да ползва Услугата след промяната на Правилата, счита се, че безрезервно е съгласен с промените.
  7. Операторът може да използва „бисквитки” (cookies) на своите уеб сайтове за мониторинг и съхраняване на информация за потребителите на Панелите, включително "бисквитки" на трети страни, с цел:
   • Да осигури правилното функциониране на своите уеб сайтовете,
   • Да персонализира Услугата за отделните членове на Панела (например, да бъдат запомнени потребителските настройки),
   • Да измерва ефективността на уеб сайта (аналитична функция),
   • Да наблюдава поведението на Потребителя в интернет - какви други сайтове е посетил, на какво съдържание е бил изложен (например дигитална реклама).
  8. Операторът може да придобива и съхранява информация за потребителите на Услугата на своите уеб сайтове с помощта на технологии като „бисквитки“ или други технологии на трети страни. Уеб сайтът може автоматично да събира и запазва информация от браузъра на Потребителя в регистрационни файлове (като IP адрес на устройството, вид на операционната система и тип на браузъра, Ad-ID, информация, необходима за определяне на местоположение или информация, необходима за сигурността на уеб сайта на Оператора).
  9. Операторът си запазва правото да премахне потребителски акаунт от системата на Услугата в случай, че:
   • Акаунтът не е използван повече от една година,
   • Потребителят се е опитал да влезе като друг потребител без негово съгласие или поведението му нарушава стабилността и функционирането на Услугата,
   • Потребителят е регистрирал повече от един потребителски акаунт.
 1. Защита на интелектуалната собственост и поверителност
  1. Потребителят се задължава да пази в тайна и да не разкрива на трето лице факти, които е научил по повод на изследване, включително съдържанието на изследването и включените в него материали (изображения, текст, аудио или видео клипове).
  2. В случай на обосновано подозрение за нарушаване на това задължение, Операторът си запазва правото незабавно да отстрани Потребителя от Българския Национален Панел, което автоматично ще го лиши от правото да получи награда, спечелена при ползване на Услугата.
  3. Незабавното прекратяване на Услугата не означава, че Операторът се отказва от правото си на обезщетение за вреди, причинени от Потребителя.
 1. Данъчни задължения
  1. Потребителят потвърждава, че е информиран, че наградата, която е получил от Оператора се класифицира като „Друг доход” съгласно чл. 35 т. 6 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица и следва да бъде включена в данъчната декларация по чл. 50 от същия закон.
 2. Правила за използване на „бисквитки“ (cookies)
  1. Потребителят се съгласява с използването на „бисквитки” и подобни технологии, както е описано в точки 4.VII и 4.VIII по-горе и в Декларацията за поверителност (www.nacionalenpanel.bg/index/personal-data-conditions/), през целия период на участието му в Панела.
  2. Операторът се задължава никога да не включва името, фамилията и данните за контакт на Потребителя към данните, които събира чрез "бисквитки" и да обработва тези данни само в обобщен вид.


Дата на влизане в сила: 4.7.2019