Членство

Правила за участие в Българската национална група

Следващият текст представлява споразумение между участника - интернет потребител, който създава акаунт на участник в Българската национален панел, т.е. участникът попълва регистрационната форма, съгласява се с настоящите Правила за участие в Българската национален панел, като поставя отметка в квадратчето и натиска бутона "Регистрирай" (наричан по-долу "Участник"), и European National Panels s.r.o. (наричана по-долу "ENP"), със седалище на адрес Štěpánská 611/14, 110 00 Прага 1, идентификационен номер на фирмата: 243 09 427, вписана в Търговския регистър, воден от Градския съд в Прага, раздел C, входящ номер 195288 (наричана по-долу "Оператор"), с което се съгласява, че Участникът се задължава да спазва правилата, посочени в настоящия документ. В случай на нарушение Операторът може да приложи мерките, очертани в настоящия документ. Българската национален панел, управляван чрез уебсайта www.nacionalenpanel.bg, е проект, управляван в интернет от Оператора и ангажиращ Участници (наричан по-нататък "панел", "проект" или "Българската национален панел"). Дружествата, които са собственици на Оператора, са регистрирани в Търговския регистър на Чешката република на адрес: https://or.justice.cz/ias/ui/rejstrik (наричани по-долу "Членове").

I. Основни правила на проекта

 1. Проектът дава възможност на регистрираните Участници да получат достъп до изследвания, организирани от Оператора или негови клиенти.
 2. Участници в проекта могат да станат само лица над 15-годишна възраст с постоянно местожителство в Република България.
 3. Лица, работещи в областта на пазарните проучвания или работещи за организации, занимаващи се с пазарни проучвания, не могат да станат участници в проекта.
 4. Операторът си запазва правото да предлага на участниците в Българската национална група участие в изследвания, организирани от партньорски организации в Република България и извън нея.
 5. Операторът си запазва правото да променя тези условия за участие в проекта, включително без предварително уведомление. В случай на промяна в правилата, участниците потвърждават и се съгласяват, че последната версия на правилата е валидна и действаща по всяко време. Участниците са длъжни да се запознаят с актуалната версия на тези правила, публикувана на уебсайта на Оператора. Ако Участникът продължи да участва в Проекта, след като Операторът е направил такива промени, се счита, че Участникът е приел промените в правилата без възражения.
 6. Операторът управлява Проекта за неопределен период от време, а Участникът в Проекта има право да прекрати участието си в Проекта по всяко време на Проекта, като в същото време Операторът има право да прекрати Проекта или участието на всеки конкретен Участник.
 7. Операторът си запазва правото да изтрие акаунта на даден участник от системата на проекта:
 • Която е създадена, но не е използвана повече от еднагодина,
 • Когато участник се е опитал да влезе в системата като друг участник без знанието на последния или когато с действията си участникът се е опитал да застраши стабилността и функционирането на експертната група,
 • Когато участникът е създал повече от един потребителски акаунт.

II. Декларация на участника

 1. При регистрацията си участникът декларира, че все още не е регистриран в ЕНП (бивша Български национална група). Ако участникът вече е бил регистриран в панела, в заявлението е възможно да се подаде заявление за подновяване на партидата.
 2. При регистрацията си участникът декларира, че не е регистриран и в словашки, полски, български, унгарски, румънски или друг чуждестранен панел, които са алтернативни на проекта, управляван от Оператора в чужбина.

III. Награди

 1. В замяна на участието си в проектите участниците имат право на възнаграждение, определено от Оператора под формата на "вафли" - точки, които участникът може да обмени за стоки от каталога на Оператора или за парични възнаграждения, преведени от Оператора по лична сметка на участника в проекта, открита в банка или клон на чуждестранна банка, действаща в Република България, както е съобщено на Оператора от участника. Що се отнася до паричните награди, предоставени на Участника от Оператора, Участникът може да се откаже от наградата си в полза на някоя от благотворителните организации, които си сътрудничат с Оператора, съгласно Списъка на благотворителните организации, публикуван на уебсайта на Оператора, а Операторът се задължава да преведе паричната награда, която иначе би била предназначена за Участника, на избраната благотворителна организация.
 2. Операторът си запазва правото да изпраща стоките, разменени срещу непарична награда от участника съгласно предходния параграф, изключително на адреси на територията на Република България.
 3. Участниците нямат право на обезщетение за щети, причинени от:
 • нефункционалност, недостъпност или лоша наличност на панела,
 • Всяка друга последица от използването на панела.

IV. Защита на личните данни

 1. Участникът предоставя своите лични данни на Оператора свободно и доброволно, като предоставянето на лични данни при регистрацията и в раздела "Лични данни" (https://www.nacionalenpanel.bg/default/main/respondent-personal-info/) представлява предпоставка за изпълнение на целта за участие в Българската национален панел. Непредоставянето на лични данни води до невъзможност за регистрация в Панела, както и за участие в пазарно проучване, което е част от Панела.
 2. Участникът декларира, че всички лични данни, които е предоставил за себе си при регистрацията си в Българската национален панел, са верни. Участникът потвърждава, че предоставянето на неверни данни представлява сериозно нарушение на условията за регистрация и е основание за едностранно прекратяване на участието в проекта от страна на Оператора.
 3. Участникът се съгласява, че операторът може да се свърже с него по телефона, за да провери данните, предоставени при регистрацията. Участникът разбира, че невъзможността да се провери истинността на данните, предоставени при регистрацията, или потвърждаването на тяхната невярност може да представлява основание за едностранно прекратяване на участието в проекта от страна на Оператора.
 4. При регистрацията си Участникът приема, че в хода на участието му в Българската национален панел Операторът ще обработва лични данни в обхват име, фамилия, данни за контакт и социално-демографски данни, данни за изплащане на награди, идентификационен номер на Участника в системата на Оператора и идентификатори на браузъра/оборудването на Участника, както и лични данни, посочени в отговорите на Участника, попълнени по време на участието му в Проекта в раздел "Профил". Освен това Операторът обработва чувствителни лични данни (напр. данни относно религия, етнически произход, сексуална ориентация, политически възгледи или здравословно състояние) само ако Участникът за конкретно изследване или подгрупа се съгласи с обработването на такива данни по смисъла на член 9, параграф 2, буква а) от Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета.
 5. Участникът потвърждава, че личните данни, а именно:
  • Социодемографски данни, лични данни, посочени в отговорите, попълнени по време на участието в проекта в раздел "Профил", и данни в отговорите, попълнени по време на участието в проекта във въпросниците на домейните narodnipanel.cz, narodnypanel.sk, panelnarodowy.pl, orszagospanel.hu, panelulnational.ro, mediaresearch.cz, nielsen-admosphere.cz, stemmark.cz и nms-mr.com),
  • Идентификационен номер на участника в систематана оператора,
  • идентификатори на браузъра/оборудването на Участника,

могат да бъдат предадени на трети страни по време на участието му в проекта,а именно:

 • Клиент на изследователски проект,
 • Членове,
 • Подизпълнители (напр. счетоводни фирми,Българска поща и др.),
 • Държавни и други органи за изпълнение на законови задължения, наложени от приложимите правни разпоредби,

За целите на

 • Социологически и пазарни проучвания,
 • Легитимен интерес на Оператора и на членовете на Оператора, т.е. за осигуряване на качествени пазарни проучвания и предотвратяване на измами,
 • Легитимен интерес на Оператора и на членовете на Оператора, т.е. за прецизиране на подбора на респондентите за участие в конкретно пазарно проучване,
 • Оптимизиране на поведенческото моделиране на показването на съдържание в интернет.
 1. Участникът има право да поиска достъп до своите данни, право на коригиране или изтриване на своите лични данни или, ако е целесъобразно, право на ограничаване на обработката на лични данни. Освен това участникът има право да възрази срещу обработването на лични данни и право на преносимост на личните данни. Ако има подозрения, че обработването на личните данни на участника нарушава Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета, участникът може да подаде жалба до Службата за защита на личните данни.
 2. В съответствие с параграф 5 от настоящия член личните данни на Участника могат да бъдат предадени на външни дружества (например за целите на анализа на отговорите), които са задължени по силата на договорно споразумение с Оператора или Дружеството да обработват личните данни само за дадената цел и след като са обработили данните, са задължени да унищожат личните данни в рамките на срока, определен в закона или в договора. Личните данни на Участника не се
  предават на трета държава (т.е. извън ЕС) или на международна организация.
 3. Участникът се съгласява да получава електронните съобщения на Оператора с информация, като например новини за проекта, конкретно на електронния адрес, предоставен от участника при регистрацията му в ЕНП.
 4. Подробни правила, свързани с обработката на лични данни от Оператора, и подробен преглед на правата на Участника във връзка с обработката на лични данни са изложени в документа Уведомление за поверителност. Участникът декларира, че е прочел Уведомлението за поверителност и приема неговите условия.

V. Правила за използване на бисквитки

 1. Операторът може да поставя "бисквитки" на уебсайтовете на Оператора, за да проследява и съхранява информация за Участниците в панела, включително бисквитки на трети страни, с цел:

  • осигуряване на правилното функциониране на уебсайта на оператора,
  • персонализиране на панела за отделните Участници (напр. запомняне напотребителските настройки),
  • измерване на ефективността на уебсайта на Оператора (аналитична функция),
  • наблюдение на поведението на потребителите в интернет - какви други уебсайтове са посетили или на какво съдържание са били изложени (напр. цифрова реклама).
 2. На своя уебсайт операторът може да проследява и съхранява информация за участниците в проекта, включително чрез технологии като "бисквитки" или други технологии, принадлежащи на трети страни. Уебсайтът може автоматично да събира и съхранява информация от браузъра на Участника в лог-файлове (например IP адрес на устройството, вид на операционната система и браузъра, Ad-ID, информация, необходима за гарантиране на сигурността на уебсайта на Оператора).

VI. Защита на интелектуалната собственост и поверителност

Участникът се задължава да спазва поверителност по отношение на трети страни по отношение на всички факти, които са му станали известни във връзка с изследването, включително съдържанието на изследването, и не разпространява по никакъв начин материалите, съдържащи се в това изследване (изображения, текст, аудио и видео).

 • В случай на основателни съмнения за нарушение на горепосочените задължения на участника, операторът си запазва правото да прекрати участието на участника в панела с незабавно действие, което автоматично е свързано с прекратяване на правото на всяка награда, спечелена от участника по време на участието му в панела.
 • Незабавното прекратяване на участието на участника в експертната група не засяга правото на оператора на обезщетение за вреди, причинени на оператора от участника.

VII. Данъчни задължения

Участникът признава, че всички получени парични награди се разбират като други доходи по смисъла на член 10, параграф 1, буква а) от Закон № 586/1992 г. за данъка върху доходите и трябва да бъдат включени в данъчната декларация, при условие че данъкоплатецът е задължен да подава данъчни декларации съгласно Закона за данъка върху доходите.