Заетите панелисти са много доволни въпреки кризата

Заетите панелисти са много доволни въпреки кризата

През последните две години, ситуацията на трудовия пазар се промени значително, както при работодателите, така и при заетите. Промените засягат, и търсенето, и предлагането, нас пък ни интересува колко от вас вече са си сменили работата през последната година и колко планират да я сменят в скоро време. Също ще разкрием пред вас и кои са най-честите причини за смяна на работодателя.

По-голямата част от запитаните панелисти с пълна заетост са удовлетворени от настоящата си работа. Във всички страни, повече от три-четвърти са посочили, че са доволни. Най-голям дял от респондентите, които са доволни от работата си, имаме в Чехия (82%), докато при унгарците процентът е най-малък (74%).


Чехите са не само най-удовлетврени от работата си, но също са сменяли работата си по-рядко от останалите през последната година, със само 22% обмислящи промяна в бъдеще. В България, около четвърт планират да сменят работата си, а в останалите страни около третина. Макар че поляците са едни от на удовлетворените от работата си, 37% от заетите планират смяна на работата си през следващата година.

Сред държавите, включени в проучването на Европейски Национални Панели, респондентите имат подобни виждания кои са най-важните причини за смяна на работата. Това са нивото на заплащане, посочено от повече от половината декларирали, че са сменили или възнамеряват да сменят работата си. В Унгария и Словакия делът им дори надвишава две трети. Кариерното развитие е друг често посочван довод за смяна на работата, като с изключение на Чехия, и други причини от лично естество като проблеми със здравето или преместване на ново място са също сред споменатите. Прекият началник също е ключов мотивиращ фактор. Словаците са много по-склонни да разглеждат шефа или ръководителя си като проблем, докато описанието на работната позиция е по-често проблем за чешките заети в сравнение с другите причини. В сравнение с другите нации, унгарците също се отличават, че за тях фирмените придобивки са по-важен стимул.