Ще изчезне ли газта от българските домакинства?

Ще изчезне ли газта от българските домакинства?

Почти 1/3 от българите използват газ в домакинствата си. Разберете как се възприема текущата ситуация с покачването на цените на газта и колко скептични са по отношение на стандарта си на живот от нашето изследване през юни, което проведохме в Чешката Република, Словакия, Полша, Унгария и България по извадка от 500 респондента във всяка страна.

Използването на природен газ в домакинствата е характерно най-вече за Унгария и Словакия, където почти три четвърти от домакинствата го закупуват. За разлика от тях, в България природен газ използват само под 1/3 от домакинствата. Домакинствата, които живеят в еднофамилни къщи, купуват газ по-често. В Чешката република газифицирането е малко по-разпространено в градовете с над 5000 жители. Повече от половината от анкетираните се чувстват застрашени от необходимостта страната им да зависи от снабдяването с природен газ, особено по-възрастните хора и, логично, домакинствата, които използват газ. Словаците се чувстват най-застрашени, а поляците - най-малко.


Домакинствата, използващи природен газ го ползват предимно за готвене, но това е значително по-рядко срещано явление в Чешката република. Половината от клиентите използват газ за отопление, като това се отнася значително по-често за унгарците. От друга страна, газовото отопление е значително по-рядко срещано в Полша и България. Двама от всеки пет клиента използват газ за затопляне на вода, като това отново е по-рядко срещано при българите. Отоплението и затоплянето на вода с газ се срещат по-често в селата и в градовете до 20 000 жители, най-вече в семейните домове.

Домакинствата, които не използват газ, се отопляват предимно с електричество, твърди горива или имат инсталирано централно отопление. Засега термопомпите са все още незначителен проблем, на практика можем да ги намерим само в Чешката република и в по-малка степен в Словакия. Електрическото или централното отопление е характерно за апартаментите, докато твърдите горива се използват за семейните къщи. В селските райони централно отопление на практика не съществува. Българите се отопляват предимно с електричество, унгарците - с дърва, а поляците - по-често с въглища.

Анкетираните, които се отопляват на газ, все още не обмислят да преминат в по-голяма степен към друг вид отопление, като само един на всеки петнадесет от тях обмисля това сериозно. Най-често това са българи, но и тук резултатът може да е повлиян от малкия им брой в основната част на въпроса. Промяната логично се обмисля по-често от собствениците на семейни къщи, които, за разлика от хората в апартаменти, имат възможност да вземат самостоятелно решение. Най-често тези анкетирани мислят за отопление с помощта на биомаса, електричество или слънчева енергия. Чешката република е единствената страна, в която анкетираните мислят предимно за преминаване към отопление с термопомпа.

Стандарт на живот

Две трети от анкетираните наскоро са се сблъскали с увеличение на разходите за стоки от първа необходимост, като най-силно засегнати са поляците и българите. Въпреки, че Чешката република изглежда се справя най-успешно от всичките пет държави, не знаем дали в действителност просто не им се е наложило да се ограничават повече от хората в останалите държави. Нарастващите разходи по-често се посочват от жените, студентите, жителите на градове с над 100 000 жители и хората, живеещи в апартаменти.

Освен това 3 от 5 анкетирани предвиждат, че финансовото им положение ще продължи да се влошава. Тази тенденция се наблюдава във всички държави, като само българите са по-малко песимистично настроени. Единствената група, която е настроена поне донякъде оптимистично в тази насока, са младите хора. С увеличаване на възрастта на анкетираните обаче се увеличава и техният песимизъм.

Проучването е проведено онлайн сред участниците в Европейския национален панел и включва 500 души на възраст над 15 години от всяка страна. Извадката от анкетирани е представителна по пол, възраст, образование, големина на населеното място и регион въз основа на квотен подбор. Ако някоя от графиките не достига 100 %, това се дължи на автоматичното закръгляне на десетичните числа. Проучването е проведено през юни 2022 г.