Национална пандемична аларма: България отбелязва най-ниско ниво на паника сред 5 изследвани държави

Национална пандемична аларма: България отбелязва най-ниско ниво на паника сред 5 изследвани държави

Националната пандемична аларма, която непрекъснато следи нагласите и настроенията в обществото по отношение на развоя на пандемията, предоставя резултати от последното събиране на данни (19–22. 3. 2021). В тази вълна присъства и новият индекс, въведен в началото на годината - Индекс на готовност за ваксинация срещу COVID-19.

Националната пандемична аларма, която непрекъснато следи нагласите и настроенията в обществото по отношение на развоя на пандемията, предоставя резултати от последното събиране на данни (19–22. 3. 2021). В тази вълна присъства и новият индекс, въведен в началото на годината - Индекс на готовност за ваксинация срещу COVID-19.

Български национален панел е част от мрежата на Европейските национални панели и чрез настоящия проект отразява ефектите от пандемията върху българските граждани. Същият проект се извършва в още 4 европейски страни (Чехия, Словакия, Полша и Унгария), като по този начин се разглеждат нагласите на европейците спрямо създалата се ситуация в резултат на COVID-19.

Проектът измерва промените в обществените нагласи и настроения според 5 индекса: степен на готовност за ваксинация срещу COVID-19 („Индекс на готовност за ваксинация“), степен на доверие в държавата и държавните институции („Индекс на доверие в държавния апарат”), степен на страх („Индекс на паника“), реалното въздействие на текущата ситуация върху хората („Индекс на въздействието“) и личния опит на хората с COVID-19 („Индекс на личния опит със заболяването“). Подробните резултати са достъпни на уебсайта www.nationalpandemicalarm.eu


Индексът на доверие в държавния апарат продължава да измерва ниски нива във всички изследвани страни. От всичките 5 страни най-високо доверие в държавата изразяват унгарците (44%), следвани от поляците и чехите (и двете националности отбелязват 40%). По-ниско ниво на доверие се проявява от гражданите на България и Словакия – съответно с 36% и 35%.

Индексът на паника се е повишил с 4 пункта в България от последната вълна през февруари, достигайки близо 59%, но все още е значително по-нисък в сравнение с останалите изследвани страни. Ръстът най-вероятно се дължи на покачването на заболеваемостта от началото на месец март, което доведе до промяна в противоепидемичните мерки в страната. В Чехия индексът отбелязва стойност от 64% - същото ниво, отразено през април миналата година. Подобни нива са измерени в Полша - 65%, както и в Словакия и Унгария, които отбелязват еднакви стойности от 66%.

Индексът на въздействието, който илюстрира как създалата се ситуация в резултат на пандемията COVID-19 влияе върху ежедневието на хората, продължава да се увеличава от началото на 2021 г. От последната проведена вълна през февруари индексът се е увеличил с около 1 пункт във всички страни, само в Полша той е останал на същото ниво.

Индексът измерва 63% в България и Чехия, а в Полша малко по-малко – 61%, докато гражданите на Словакия (68%) и Унгария (66%) възприемат ефектите от пандемията сравнително по-тежко. От началото на годината нивото на индекса е най-високо в Словакия сред изследваните страни.

Индексът на готовност за ваксинация се е увеличил през месец март във всички изследвани страни. Най-високата стойност по отношение на готвоност за ваксинация отбелязва Чехия (58%), като нивото в Унагария (57%) също е нараснало - стойностите и за двете страни са се увеличили драстично с 9 пункта от последната вълна. В България стойността на индекса се е увеличила с 4 пункта (39%), но все още е много по-ниска в сравнение с останалите държави. Словакия отбелязва увеличение с 2 пункта (54%), а в Полша няма промяна от втората половина на февруари (50%).

По този начин редът на гражданите, желаещи да се ваксинират срещу COVID-19, се преразпределя по следния начин: най-голямо желание проявяват чехите (58%) и унгарците (57%), следвани от словаците (54%) и поляците (50%) към този момент. Категорично нагласите на българите сочат, че те са най-малко склонни да се ваксинират (39%).


Изследването „Национална пандемична аларама“ ( www.nationalpandemicalarm.eu ) се осъществява от Европейските национални панели - дъщерно дружество на изследователските агенции Nielsen Admosphere, NMS Market Research и STEM/MARK. То обединява националните панели на Вишеградската четворка и България, които общо надхвърлят 100 000 на брой респонденти.